Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

Tilbud
Hvis andet ikke udtrykkeligt er anført, er ethvert tilbud kun bindende for os i 30 dage fra tilbudets angivelse.

Priser
de af os opgivne priser er excl. merværdisafgift. Der pålægges et mindre håndteringsgebyr per faktura. Der tages forbehold for prisstigninger på materialer, ar-bejdslønninger og transportudgifter. Kvalitet er materialet ikke bestilt efter en standard eller en angivet kvalitetsbetegnelse, vil varerne blive leveret som almindelige handelsvarer uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

Levering
såfremt leveringen forhindres af forhold, som det ikke står i sælgers magt at afværge, herunder strejke, lockout, transportuheld, driftsforstyrrelser hos leverandør, forsinkede materiale-leverancer, udsættes leveringen uden ansvar for sælger så længe hindringerne består. Når leveringenshindringen antages at ville vedvare i
mere end 3 måneder, er sælger berettiget til at annullere ordren.

Forsendelse
varerne sendes i alle tilfælde for købers risiko, uanset om køber eller sælger har betalt forsendelsesomkostningerne. Såfremt afsendelsen udskydes på grund af
købers forhold, overgår risikoen til køber fra den dag, det solgte kunne være afsendt. Med mindre særlig fremsendelsesmåde er aftalt, foretages forsendelsen
på den måde som sælger til enhver tid finder mest hensigtsmæssigt.

Betaling
Der henvises til almindelige betalingsbetingelser trykt på forsiden af faktura. Ved enhver overskridelse af betalingsfristen er køber pligtig til at svare renter af det
forfaldne beløb efter den af sælger til enhver tid fastsatte rentesats.

Undersøgelsespligt og reklamation
Køber er forpligtet til at undersøge varerne straks efter modtagelsen. Hvis køber på baggrund heraf vil påråbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal køber senest 8 dage fra varens modtagelse
reklamere overfor sælger. Sker reklamationen ikke rettidig fortaber køber enhver ret til at påråbe sig manglen eller eventuel forsinkelse.

Mangler
Såfremt der inden 1 år efter leveringen viser sig mangler ved de af sælger leverede varer, og det godtgøres, at manglerne kan henføres til fejl i forbindelse med varens fremstilling, herunder det benyttede materiale, forpligter sælger sig til hurtigst muligt vederlagsfrit efter sælgers valg at udbedre de mangelfulde varer. Eventuel monterings- og afmonteringsomkostninger afholdes af køber. Fragt betales af sælger. Sælger fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, som følger af mangelfuld levering.

Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren har tegnet almindelig produktansvarsforsikring og dækker kun i det omfang, sælger er dækket af denne forsikring. Forsikringen dækker ikke ansvar for driftstab, tidstab eller andre indirekte tab. Endvidere hæfter sælger ikke for skader, der hidrører fra fejl eller mangler i tegninger eller anvisninger udarbejdet af andre end sælger. Enhver uoverensstemmelse vedrørende mangler eller forsinkelser ved en leverance afgøres endeligt og inappellabelt ved voldgift. Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand. Såfremt en af parterne ikke senest 14 dage efter herom at være blevet opfordret i anbefalet brev har udpeget en voldgiftsmand, har den anden part ret til at udpege denne. Sø- og Handelsrettens præsident eller en af ham udpeget person er fast opmand. I øvrigt henvises til reglerne i lov om voldgift.